arhitektura i graditeljstvo

 

 

 

arhitektura i graditeljstvo

Atlas arhitekture I.

Atlas arhitekture II.

Bastioni kontinentalne Hrvatske

Čelične konstrukcije u arhitekturi

Deset knjiga o arhitekturi

Dinamika konstrukcija

Dinamika konstrukcija

Drvene konstrukcije u arhitekturi

Elementi arhitektonskog projektiranja

English for Architecture and Urban Planning

Gradnja mostova

Klasični jezik arhitekture

Kubični sadržaj trupaca

Nosive konstrukcije I.

Nosive konstrukcije II.

Okov građevne stolarije

Osnovne škole

Osnovni geodetski radovi

Perspektiva

Povijest moderne arhitekture I.

Povijest moderne arhitekture II.

Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji

Stabilnost konstrukcija

Teorija namjene površina u urbanizmu

Urbanizam 1.

Urbanizam 2.

Utvrđeni samostani na tlu Hrvatske

Uvod u projektiranje stambenih zgrada

Višestambene zgrade

Zdravstvene zgrade

ISBN:
978-953-212-388-3
 
broj stranica:
626
 
format:
210 × 297 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
veljače 2014.
 

 

Mehmed Čaušević

Dinamika konstrukcija

2. dopunjeno izdanje


Uvo­đe­njem eu­rop­skih normi hr­vat­ski in­že­nje­ri imaju po­tre­bu za li­te­ra­tu­rom koja sa­dr­ži nji­ho­vo ob­ja­šnje­nje i pri­mje­nu na kon­kret­nim pri­mje­ri­ma. Udž­be­nik uvodi i teo­rij­ski ob­ja­šnja­va poj­mo­ve koji se ko­ri­ste u eu­ro­nor­ma­ma, kao i naše Na­cio­nal­ne do­dat­ke za pri­mje­nu eu­ro­nor­mi u RH. Kon­cep­ti sei­zmič­kih ana­li­za kon­s­truk­ci­ja vi­so­ko­grad­nje (EN 1998-1:2004) kao i mo­sto­va i vi­ja­du­ka­ta (EN 1998-2:2004) de­talj­no su ob­ja­šnje­ni a nu­me­ri­čki pri­mje­ri su pro­ve­de­ni u sk­la­du s na­ve­de­nim kon­s­truk­cij­skim eu­rop­skim nor­ma­ma.


cijena (PDV nije uračunat):
250,00kn
KUPI