povijest – svjetska

 

 

 

povijest – svjetska

Civilizacija srednjovjekovnog Zapada

Crna knjiga komunizma

Europska kriza i Prvi svjetski rat

Feudalno društvo

Globalni hladni rat

Kultura pamćenja i historija

Moderna vremena

Na crnim listama

O podrijetlu i slavi Slavena

Otkriće individuuma 1500.–1800.

Povijesna geografija Kosova

Povijest Bizanta 324.–1453.

Povijest Mletačke Republike

Rani novi vijek

Rimsko pravo i Europa

Sažetak vojne vještine

Srbi među europskim narodima

Sultanovi podanici

Suton stare Europe

Tri reda ili imaginarij feudalizma

Uspon i pad Trećeg Reicha

Uspon i pad Trećeg Reicha


 
ISBN:
978-953-212-367-8
 
broj stranica:
608
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 

 

William L. Shirer

Uspon i pad Trećeg Reicha

Povijest nacističke Njemačke – Svezak 2


Wil­liam Shi­rer bio je jedan od naj­cje­nje­ni­jih ame­rič­kih no­vi­na­ra koji je iz­vje­šta­vao iz Eu­ro­pe uoči Dru­go­ga svjet­skog rata i u nje­go­vim prvim go­di­na­ma. Na­pi­sao je jedno od naj­po­pu­lar­ni­jih djela o us­po­nu i padu na­ci­sti­čke Nje­ma­čke.

Prvo za­po­sle­nje dobio je u pa­ri­škom uredu Chi­ca­go Tri­bu­nea, a nakon što je sv­la­dao fran­cu­ski, nje­ma­čki, ta­li­jan­ski i špa­njol­ski jezik i upi­sao stu­dij eu­rop­ske po­vi­je­sti na Col­le­ge de Fran­ce, po­stao je vanj­sko­po­li­ti­čki do­pi­snik za Eu­ro­pu, Bli­ski istok i In­di­ju. Shi­rer je tako dobio pri­li­ku iz­vje­šta­va­ti o Lin­d­ber­g­ho­vu do­la­sku u Pariz kao i s IX. olim­pij­skih igara iz Am­ster­da­ma 1928., a upo­znao je Ghan­di­ja i na­zo­čio kru­nid­bi af­ga­ni­stan­sko­ga kra­lja Nadir Khana 1930. go­di­ne.

U tre­nut­ku pro­ved­be An­sc­hlu­ssa Shi­rer je, igrom slu­ča­ja, bio je­di­ni ame­ri­čki ra­dij­ski no­vi­nar u Beču i o tome iz­vi­je­stio jav­nost. Imao je pri­li­ku iz­vje­šta­va­ti i o re­mi­li­ta­ri­za­ci­ji Raj­n­ske ob­la­sti, Mün­c­hen­skoj kon­fe­ren­ci­ji 1938., oku­pa­ci­ji Su­det­ske ob­la­sti, a po­sli­je i o lik­vi­da­ci­ji Če­ho­slo­va­čke, o in­va­zi­ji na Dan­sku, Nor­ve­šku, Ni­zo­zem­sku, Luk­sem­burg i Bel­gi­ju. Shi­re­ro­vo iz­vje­šta­va­nje za ame­ri­čke me­di­je nije pro­la­zi­lo ne­za­pa­že­no kod na­ci­stič­kih vla­sti, tj. Mi­ni­star­stva pro­pa­gan­de na čelu s dr. Jo­sep­hom Goeb­bel­som, po­go­to­vo što su ga sma­tra­li jed­nim od naj­bo­ljih po­zna­va­te­lja ak­tual­ne eu­rop­ske, a po­seb­no nje­ma­čke po­li­ti­čke si­tua­ci­je. Zah­va­lju­ju­ći tome, Shi­rer je iza­bran da kao jedan od dva­naest stra­nih do­pi­sni­ka prati na­pre­do­va­nje nje­ma­čke voj­ske u Fran­cu­skoj 1940. Prvi je iz­vi­je­stio o pot­pi­si­va­nju pri­mir­ja u Com­pie­g­neu i po­ra­zu Fran­cu­ske, čak tri sata prije no što je ta vi­jest sti­gla u Ber­lin.

Zbog “sub­ver­ziv­nog” iz­vje­šta­va­nja po­či­nje ga tra­ži­ti Ge­sta­po, pa se hitno po­vla­či iz Reic­ha u koji se vraća 1945. kako bi iz­vje­šta­vao sa su­đe­nja na­ci­stič­kim rat­nim zlo­čin­ci­ma u Nür­n­ber­gu.

Ova knji­ga ima do­dat­nu kva­li­te­tu koja je pri­do­ni­je­la nje­zi­noj us­pje­šno­sti i po­pu­lar­no­sti i u šire či­ta­la­čke pu­bli­ke, a proi­zla­zi iz spo­sob­no­sti au­to­ra da kao vrsni po­vje­sni­čar, ali i no­vi­nar, is­pri­ča po­vi­jest Hi­tle­ro­ve Nje­ma­čke tako da to svima bude ra­zum­lji­vo, jasno i in­te­re­san­t­no, ali i s os­je­ća­jem za dra­ma­ti­ku u naj­bo­ljoj tra­di­ci­ji kva­li­tet­no­ga no­vi­nar­skog iz­vje­šta­va­nja. Zato se Uspon i pad Tre­ćeg Reic­ha ne čita samo kao po­vi­je­sna knji­ga već i kao na­pe­to štivo, što je s ob­zi­rom na po­ru­ke koje nosi do­dat­na kva­li­te­ta, ali i jam­stvo da će i ovo iz­da­nje naći ši­ro­ku či­ta­la­čku pu­bli­ku.

Drugi sve­zak sa­dr­ži tri knji­ge: Rat: prve po­bje­de i pre­kret­ni­ca, Po­če­tak kraja, te Pad Tre­će­ga Reic­ha.