DJEČJI PROGRAM

 

ostalo iz dječje literature

Bicikl

Čarobnjaci

General Kiro miš

Igrokazi

Majka Bajama i Bura Zmijokrila

Moja velika škola slikanja

Nemaš pojma, Grizlijane!

Od čega djeca rastu

Poštar zeko brzonogi

Velika knjiga vrtlarstva

Vodenjak i stara kruška

Zgode i mozgalice družbe Matkači

broj stranica:
28
 
format:
295 × 215 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2010.
 

 

Mladen Kušec – Estera Keček

Bicikl


Djeca vole pra­vi­la, pa ih treba u tome po­dr­ža­ti, a ova sli­kov­ni­ca im up­ra­vo to omo­gu­ću­je: du­ho­vi­tim sti­ho­vi­ma, ra­zum­lji­vim djeci (edu­ci­ra ih kako će se si­gur­no vo­zi­ti bi­ci­klom).

Mla­den Kušec je uspio pri­ka­za­ti pra­vi­la vo­žnje bi­ci­klom ša­lji­vim ri­je­či­ma i sti­ho­vi­ma, uz kva­li­tet­ne i točne ilu­s­tra­ci­je (bi­ci­kla, si­tua­ci­ja u pro­me­tu, pro­met­nih zna­ko­va).

Sli­kov­ni­ca, koju bih prije na­zva­la udž­be­ni­kom za dje­ča­ke i dje­voj­či­ce, prvo je hr­vat­sko iz­da­nje koje kva­li­tet­no ob­ra­đu­je temu bi­ci­kla za naj­mla­đe, a vje­ru­jem da će često biti či­ta­na djeci te pro­ši­ri­ti nji­ho­ve spo­zna­je o si­gur­noj vo­žnji bi­ci­klom. (Da­rin­ka Jug, ud­ru­ga BIC­I­KL)

na­klad­nik: De­no­na


cijena (PDV nije uračunat):
65,00kn

KUPI