ekonomija

 

 

 

ekonomija

Američki kapitalizam

Brendovi

Doba kiberkomunizma

Ekonomika energije

Ekonomika poljoprivrede

Ekonomska obilježja turizma

Financije poduzeća

Financijski menadžment u MS Excelu

Hotelsko poslovanje

Hrvatska 2015.

Hrvatska obratnica

Hrvatsko gospodarstvo

Inozemne direktne investicije u međunarodnoj trgovini

Kriza hrvatskog gospodarstva i ekonomska politika

Management ljudskih potencijala

Matematičko-statistički priručnik za poduzetnike

Novac i suverenitet

Osiguranje i država

Poslovna strategija zrakoplovnih kompanija

Poslovne informacije i business intelligence

Povijest hrvatske ekonomske misli

Strateški menadžment komunalnih usluga

Tourism In The Whirlwind Of War

Turističke zajednice

Turoperatori i svjetski turizam

Upravljanje zadovoljstvom klijenata

ISBN:
978-953-212-431-6
 
broj stranica:
496
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
siječnja 2017.
 

 

Igor Dekanić Daria Karasalihović Sedlar

Ekonomika energije

Proizvodnja, potrošnja, korištenje i trgovanje energijom u suvremenu globaliziranom gospodarstvu


Eko­no­mi­ka ener­gi­je i ener­get­skih iz­vo­ra sve više se izu­ča­va ali i pre­da­je, cje­lo­vi­to ili kroz druge ko­le­gi­je u di­plom­skoj i po­sli­je­di­plom­skoj na­sta­vi na do­ma­ćim sveu­či­li­šti­ma i ve­leu­či­li­šti­ma. U ovom se sveu­či­li­šnom udž­be­ni­ku prvi put na hr­vat­skom je­zi­ku cje­lo­vi­to si­ste­ma­ti­zi­ra eko­no­mi­ka ener­gi­je, od ko­ri­šte­nja ener­gi­je, bi­lan­ci­ra­nja iz­vo­ra ener­gi­je, ana­li­ze ener­get­skih tr­ži­šta i nji­ho­ve po­ve­za­no­sti s glo­bal­nim tr­ži­štem robe i ka­pi­ta­la, do ra­cio­nal­no­ga ko­ri­šte­nja ener­gi­je, up­rav­lja­nja i re­gu­la­ci­je ener­get­skih su­sta­va te pro­ble­ma­ti­za­ci­je ener­get­ske stra­te­gi­je i po­li­ti­ke.

Knji­ga je na­mi­je­nje­na stu­den­ti­ma, struč­nja­ci­ma koji se bave pro­ble­ma­ti­kom ener­gi­je i go­spo­da­re­nja ener­gi­jom, ali i onima koje za­ni­ma­ju pi­ta­nja i pro­ble­mi proi­zvod­nje, ko­ri­šte­nja i upo­tre­be ener­gi­je, koji se bave up­rav­lja­njem i re­gu­la­ci­jom ener­get­skih su­sta­va, kao i svima koji se za­ni­ma­ju pro­ble­ma­ti­kom ener­gi­je i go­spo­da­re­njem ener­gi­je.


cijena (PDV nije uračunat):
250,00kn

KUPI