O NAMA

 

 

 

 

Oso­bi­to mi je za­do­volj­stvo pre­ds­ta­vi­ti web ka­ta­log Gol­den mar­ke­ting-Teh­ni­čke knji­ge iz Za­gre­ba. Pro­te­klih go­di­na na­sta­vi­li smo raz­vi­ja­ti naše već po­zna­te bi­blio­te­ke iz po­dru­čja ar­heo­lo­gi­je, ar­hi­tek­tu­re i gra­di­telj­stva, eko­no­mi­je, elek­tro­teh­ni­ke, ra­dio­teh­ni­ke i elek­tro­ni­ke, stro­jar­stva, ke­mi­je i teh­no­lo­gi­je, po­vi­je­sti i teo­ri­je knji­žev­no­sti, ma­te­ma­ti­ke, me­di­ci­ne, pe­da­go­gi­je i di­dak­ti­ke, po­li­ti­čke zna­no­sti, prava, po­vi­je­sti, so­cio­lo­gi­je, teo­ri­je i po­vi­je­sti kul­tu­re i umjet­no­sti…

Od os­nut­ka 1992. go­di­ne, Gol­den mar­ke­ting je ob­ja­vio niz vrlo vri­jed­nih djela do­ma­ćih i stra­nih au­to­ra iz po­dru­čja dru­št­ve­no-hu­ma­ni­stič­kih zna­no­sti i po­kre­nuo ne­ko­li­ko novih bi­blio­te­ka o ko­ji­ma mo­že­te či­ta­ti na stra­ni­ca­ma ovog ka­ta­lo­ga. Teh­ni­čka knji­ga, os­no­va­na još 1947. go­di­ne, sada dje­lu­je u sa­sta­vu na­klad­ni­čke kuće Gol­den mar­ke­ting-Teh­ni­čka knji­ga i na­stav­lja ob­jav­lji­va­nje teh­ni­čke li­te­ra­tu­re za po­tre­be ob­ra­zo­va­nja, zna­no­sti i go­spo­dar­stva.

Svih ovih go­di­na na­sto­ja­li smo što bolje od­go­vo­ri­ti na ra­stu­će po­tre­be za su­vre­me­no kon­ci­pi­ra­nom struč­nom li­te­ra­tu­rom i udž­be­ni­ci­ma koji će za­do­vo­lji­ti naj­vi­ša svjet­ska mje­ri­la, a ka­pi­tal­nim dje­li­ma dru­št­ve­nih zna­no­sti po­pu­ni­ti pra­zni­ne u pri­je­vod­noj li­te­ra­tu­ri. Vr­hun­skim is­tra­ži­vač­kim do­me­ti­ma do­ma­ćih au­to­ra, pak, uk­lju­ču­je­mo se u kul­tur­ni di­ja­log sa svi­je­tom.

Ovom pri­go­dom želim zah­va­li­ti svim našim su­rad­ni­ci­ma, au­to­ri­ma, ured­ni­ci­ma, di­zaj­ne­ri­ma i struč­nim sa­vjet­ni­ci­ma na ulo­že­nom trudu i dra­go­cje­nim sa­vje­ti­ma. I da­ka­ko, zah­va­lju­jem Vama, našim du­go­go­di­šnjim či­ta­te­lji­ma i po­slov­nim par­t­ne­ri­ma na su­rad­nji i vjer­no­sti.

Os­ta­je­mo i dalje Vaš su­put­nik u 21. sto­lje­ću!

Ana Re­še­tar, di­rek­to­ri­ca