pedagogija i didaktika

 

 

 

pedagogija i didaktika

Abecedica

Didaktika

Dijete • Cjelovitost • Umjetnost • Krug

Dijete i kriza

Dijete, odgojitelj i lutka

Djeca – čuvari djedovine

Djeca – odgoj i obrazovanje – održivi razvoj

Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi

Pomozimo im rasti

Poticanje djece prema odgojnoj metodi Marije Montessori

Profesionalno obrazovanje odgojitelja predškolske djece: od jednogodišnjeg tečaja do sveučilišnog studija

Prolaz u zamišljeni svijet

Put do dječjeg srca

Slikovnica i dijete

Slikovnica i dijete 2

Suvremeno vođenje u odgoju i obrazovanju

Sva lica osjećaja

Zapjevajmo radosno

Započnimo

ISBN:
978-953-212-474-3
 
broj stranica:
0
 
format:
297 × 210 mm
 
meki uvez
 

 

Barbara Beronja Manojlović – Korina Hunjak

Abecedica


Sli­kov­ni­ca ABE­C­E­D­I­CA do­mi­šlja­to je ilu­s­tri­ra­na zbir­ka di­dak­tič­kih pje­smi­ca na­mi­je­nje­nih djeci od ro­đe­nja do sedme go­di­ne ži­vo­ta. Pri­do­no­si os­vje­šći­va­nju va­žno­sti od­ra­sta­nja u toplu, si­gur­nom i sti­mu­la­tiv­nom oz­ra­čju kao i us­va­ja­nju in­te­re­sa za či­ta­nje i na­vi­ka či­ta­nja ali i raz­vo­ju je­zič­nih dje­lat­no­sti (pr­ven­st­ve­no slu­ša­nja i go­vo­re­nja) kao i bo­ga­će­nju rječ­ni­ka. ABE­C­E­D­I­CA po­se­bi­ce po­ti­če spo­ra­zu­mi­je­va­nje hr­vat­skim je­zi­kom kroz po­ve­zi­va­nje gla­so­va hr­vat­skog je­zi­ka s nji­ho­vom gra­fij­skom za­bi­lje­žbom (rano i spon­ta­no us­va­ja­nje slova abe­ce­de) i ta­ko­đer una­pr­je­đu­je opa­ža­nje i pro­mi­šlja­nje bića, stva­ri i po­ja­va.