DJEČJI PROGRAM

 

biblioteka Andersen

General Kiro miš

Plagva

Poštar zeko brzonogi

Slavuj

Tramvaj zvan Cveba

Vodenjak i stara kruška

Zgode i mozgalice družbe Matkači

ISBN:
978-953-212-483-5
 
broj stranica:
40
 
format:
297 × 210 mm
 
meki uvez
 
objavljeno:
ožujka 2020.
 

 

Inga Seme-Stojnović – Vesna Ivasović

Opti, Pesi i loptica Hop


Sli­kov­ni­ca za djecu Opti, Pesi i lop­ti­ca Hop na­sta­la je u ok­vi­ru pro­jek­ta „Djeca – ču­va­ri dje­do­vi­ne”. Glav­ni no­si­te­lji rad­nje u priči su dva psića – Opti i Pesi. Po­mo­ću njih se djeci na ne­na­met­ljiv način pri­bli­ža­va ba­šti­na Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske – au­toh­to­na pa­smi­na pasa dal­ma­ti­ne­ra. Ujed­no, preko li­ko­va Op­ti­ja i Pe­si­ja, priča može po­mo­ći od­go­ji­te­lji­ma, ro­di­te­lji­ma i djeci u os­vje­šta­va­nju ob­ra­za­ca po­na­ša­nja ve­za­nih za op­ti­mi­zam i pe­si­mi­zam te ra­zu­mi­je­va­nju koji je ob­ra­zac po­že­ljan i kako ga pre­po­zna­ti i po­dr­ža­ti.


cijena (PDV uračunat):
84,00 kn

KUPI