arhitektura i graditeljstvo

 

 

 

arhitektura i graditeljstvo

Atlas arhitekture I.

Atlas arhitekture II.

Bastioni kontinentalne Hrvatske

Čelične konstrukcije u arhitekturi

Deset knjiga o arhitekturi

Dinamika konstrukcija

Dinamika konstrukcija

Drvene konstrukcije u arhitekturi

Elementi arhitektonskog projektiranja

English for Architecture and Urban Planning

Gradnja mostova

Klasični jezik arhitekture

Kubični sadržaj trupaca

Nosive konstrukcije I.

Nosive konstrukcije II.

Okov građevne stolarije

Osnovne škole

Osnovni geodetski radovi

Perspektiva

Povijest moderne arhitekture I.

Povijest moderne arhitekture II.

Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji

Stabilnost konstrukcija

Teorija namjene površina u urbanizmu

Urbanizam 1.

Urbanizam 2.

Utvrđeni samostani na tlu Hrvatske

Uvod u projektiranje stambenih zgrada

Višestambene zgrade

Zdravstvene zgrade


 
ISBN:
978-953-212-120-9
 
broj stranica:
294
 
format:
195 × 265 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
studenog 2007.
 
CIP zapis NSK:
646965

 

Sena Sekulić-Gvozdanović

Utvrđeni samostani na tlu Hrvatske


Be­ne­dik­tin­ski sa­mo­sta­ni ka­pi­tal­ni su dio naše kul­tur­ne i gra­di­telj­ske ba­šti­ne. Dosad ob­ra­đi­va­ni tek frag­men­tar­no i spo­ra­dič­no, i to pre­te­ži­to s po­vi­je­sno-li­kov­nog sta­ja­li­šta, u ovom su djelu pri­ka­za­ni cje­lo­vi­to, u svo­joj sa­kral­noj, kul­tu­ro­lo­škoj i ar­hi­tek­ton­skoj di­men­zi­ji. Knji­ga obuh­va­ća u geo­graf­sko-re­gio­nal­nom sli­je­du te­ri­to­rij Hr­vat­ske te cje­lo­kup­nu kro­no­lo­gi­ju na­sta­ja­nja, tra­ja­nja, ra­za­ra­nja i ne­sta­ja­nja sa­mo­sta­na na više od 150 lo­ka­li­te­ta. Gra­fi­čko-do­ku­men­ta­cij­ski dio s broj­nim snim­ka­ma, na­sta­li­ma mje­re­njem in situ, te fo­to­snim­ka­ma sa­da­šnje­ga sta­nja čine ovo djelo iz­nim­no vri­jed­nim.


cijena (PDV nije uračunat):
250,00kn
KUPI