arhitektura i graditeljstvo

 

 

 

arhitektura i graditeljstvo

Atlas arhitekture I.

Atlas arhitekture II.

Bastioni kontinentalne Hrvatske

Čelične konstrukcije u arhitekturi

Deset knjiga o arhitekturi

Dinamika konstrukcija

Drvene konstrukcije u arhitekturi

Elementi arhitektonskog projektiranja

English for Architecture and Urban Planning

Gradnja mostova

Klasični jezik arhitekture

Kubični sadržaj trupaca

Nosive konstrukcije I.

Nosive konstrukcije II.

Okov građevne stolarije

Osnovne škole

Osnovni geodetski radovi

Perspektiva

Povijest moderne arhitekture I.

Povijest moderne arhitekture II.

Stabilnost konstrukcija

Teorija i povijest dizajna

Teorija namjene površina u urbanizmu

Urbanizam 1.

Urbanizam 2.

Uvod u projektiranje stambenih zgrada

Višestambene zgrade

Zdravstvene zgrade


 
ISBN:
953-212-266-4
 
broj stranica:
616
 
format:
215 × 280 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
listopada 2006.
 

 

Bruno Zevi

Povijest moderne arhitekture I.

Od Williama Morrisa do Alvara Aalta: prostorno-vremensko istraživanje


Riječ je o jed­nom od ka­pi­tal­nih djela s po­dru­čja po­vi­je­sti i teo­ri­je mo­der­ne ar­hi­tek­tu­re, koje nakon broj­nih iz­da­nja na više svjet­skih je­zi­ka prvi put iz­la­zi i u hr­vat­skom pri­je­vo­du. Ova op­se­žna, bo­ga­to ilu­s­tri­ra­na mo­no­gra­fi­ja su­stav­no i cje­lo­vi­to ana­li­zi­ra raz­voj­ni put mo­der­ne ar­hi­tek­tu­re od vre­me­na fin de sie­clea i na­pu­šta­nja ka­sno­ga hi­sto­ri­ci­zma.

Prvi sve­zak obuh­va­ća raz­dob­lje od Wil­lia­ma Mor­ri­sa do kraja “kla­sič­nog” raz­dob­lja mo­der­ne koje za­vr­ša­va dje­li­ma Al­va­ra Aalta po­čet­kom 60-ih go­di­na 20. sto­lje­ća te sa­dr­ži slje­de­ća po­glav­lja:

– Ge­ne­za mo­der­ne ar­hi­tek­tu­re
– Prvo raz­dob­lje mo­der­ne ar­hi­tek­tu­re
– Mae­s­tri ra­cio­na­li­stič­kog raz­dob­lja
– Kriza ar­hi­tek­ton­skog ra­cio­na­li­zma u Eu­ro­pi
– Ta­li­jan­ski sli­jed
– Or­ga­ni­čki po­kret u Eu­ro­pi
– Evo­lu­ci­ja ar­hi­tek­ton­ske misli


cijena (PDV uračunat):
55.74 €

KUPI