medicina

 

 

 

medicina

Atlas anatomije čovjeka

Cjeloviti obiteljski vodič alternativne medicine

Djelomična proteza

Estetska kirurgija

Farmakognozija – fitofarmacija

Farmakologija

Morfološka i mikroskopska analiza začina

Potpuna proteza

Psihološka medicina

Stomatološka anatomija s gnatologijom

Waldeyerova anatomija čovjeka

ISBN:
953-212-202-8
 
broj stranica:
616
 
format:
195 × 265 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
kolovoza 2005.
 

 

Danica Kuštrak

Farmakognozija – fitofarmacija


Riječ je o sveu­či­li­šnom udž­be­ni­ku i pri­ruč­ni­ku na­mi­je­nje­nom po­naj­pri­je stu­den­ti­ma, struč­noj i znan­st­ve­noj jav­no­sti, ali i far­ma­ceu­ti­ma i svima koje za­ni­ma far­ma­kog­no­zi­ja – “po­zna­va­nje li­je­ko­va”. Mnoge bilj­ke ili nji­ho­vi di­je­lo­vi služe kao lje­ko­vi­te si­ro­vi­ne u far­ma­ci­ji ili kao is­hod­ni ma­te­ri­jal za in­du­s­trij­sku izo­la­ci­ju dje­lot­vor­nih tvari. Danas je to po­dru­čje broj­nih is­tra­ži­va­nja i go­le­mih ula­ga­nja. Knji­ga daje cje­lo­vit i pre­gle­dan pri­kaz pro­ble­ma­ti­ke, od po­vi­je­sti upo­ra­be lje­ko­vi­tog bilja do su­vre­me­nih me­to­da i po­stu­pa­ka. Bo­ga­to je ilu­s­tri­ra­na.

Far­ma­kog­no­zi­ja je grana far­ma­ci­je, koja se bavi is­tra­ži­va­njem i upo­zna­va­njem si­ro­vi­na bilj­nog, ži­vo­tinj­skog i mi­ne­ral­nog po­dri­je­tla. U su­vre­me­noj far­ma­ko­te­ra­pi­ji pre­vla­da­va­ju bilj­ne droge. Ko­li­ko je to danas važno po­dru­čje go­vo­ri i či­nje­ni­ca da EU ima znan­st­ve­no sa­vje­to­dav­no vi­je­će za li­je­če­nje bi­ljem (ESCOP – Eu­ro­pean Scien­ti­fic Coo­pe­ra­ti­ve for Phy­tot­he­rapy).

Knji­ga je prvo cje­lo­vi­to i vrlo op­se­žno djelo s po­dru­čja far­ma­kog­no­zi­je i fi­to­far­ma­ci­je na hr­vat­skom je­zi­ku i od do­ma­će­ga au­to­ra. Pruža obi­lje građe koja je usko po­ve­za­na s ljud­skim zd­rav­ljem i koja za­ni­ma ši­ro­ki krug ljudi.


cijena (PDV nije uračunat):
600,00kn

KUPI