politika – svjedočanstva i studije

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski kartografi

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček

jedna knjiga u dva sveska
 
ISBN:
ISBN 978-953-212-492-7
 
broj stranica:
904
 
format:
160 × 240 mm
 
meki uvez
 
objavljeno:
studenog 2023.
 

 

Stjepan Mesić

Progon i nacionalno buđenje

Borba za demokratsku Hrvatsku


Stoga vje­ru­jem da je sti­glo vri­je­me is­tin­skog pro­go­va­ra­nja – ono je re­zul­tat mojih unu­tar­njih pro­mi­šlja­nja: od­go­vo­ri­ti i ot­klo­ni­ti neke od po­gre­šnih in­ter­pre­ta­ci­ja, zak­lju­ča­ka, oc­je­na i os­ta­vi­ti či­ta­te­lji­ma slo­bo­du da sami oc­je­ne što je is­ti­na, ali i či­nje­ni­ce da hr­vat­sko dru­štvo vapi za nekim od ključ­nih od­go­vo­ra iz no­vi­je po­svi­je­sti. Svoje spo­zna­je di­je­lom te­me­ljim na osob­nu is­ku­stvu i osob­nim za­pa­ža­nji­ma, a di­je­lom i na za­pi­si­ma mojih su­vre­me­ni­ka. Držim da je sve to samo dje­lić ne­po­zna­te za­mr­še­ne struk­tu­re do­ga­đa­nja de­ve­de­se­tih go­di­na pro­šlo­ga sto­lje­ća.

St­je­pan Mesić u pre­dgo­vo­ru knji­zi

Dr­žav­nost je ost­va­re­na, ali borba za de­mo­kra­ci­ju time nije okon­ča­na. Sv­je­do­kom sam nekih sil­ni­ca koje su taj pro­ces us­mje­ri­le, po­ne­kad i pri­je­či­le, njih sam za­bi­lje­žio svje­stan da po­sto­ji po­tre­ba do­grad­nje do­stig­nu­tih de­mo­krat­skih na­če­la u našoj Hr­vat­skoj.

(St­je­pan Mesić na pre­ds­tav­lja­nju knji­ge)

Me­moa­ri ot­va­ra­ju bez­broj va­žnih tema i do­no­se nje­gov po­gled na naj­va­žni­je do­ga­đa­je mo­der­ne hr­vat­ske po­vi­je­sti i nje­go­ve ak­te­re. Dakle, na mnoge do­ga­đa­je ko­ji­ma je Mesić svje­do­čio iz prve ruke. Bit će tu puno za­nim­lji­vih i dosad široj jav­no­sti ne­po­zna­tih in­for­ma­ci­ja, za­pa­ža­nja, svje­do­čan­sta­va i de­ta­lja koji se tiču Hr­vat­skog pro­lje­ća, os­ni­va­nja HDZ-a, stva­ra­nja mo­der­ne Hr­vat­ske...

Či­ta­te­lji će moći pro­či­ta­ti i kako je Fra­njo Tuđ­man, prije nego što je po­stao is­tak­nu­ti član par­ti­zan­skog po­kre­ta, bio či­nov­nik Ne­za­vi­sne dr­ža­ve Hr­vat­ske. Naime, neko je vri­je­me bio za­po­slen u Mi­ni­star­stvu do­mo­bran­stva NDH.

(ured­nik knji­ge Fra­njo Ma­le­tić)


cijena (PDV uračunat):
60.00 €

KUPI