DJEČJI PROGRAM

 

biblioteka Miffy i prijatelji

Barbarina škrinja za odjeću

Cirkus

Djed i baka zečić

Gdje je Miffy?

Jabuka

Jaje

Klempavko

Miffy

Miffy i beba

Miffy je zločesta

Miffy mala vila

Miffy na biciklu

Miffy na igralištu

Miffy na plaži

Miffy na snijegu

Miffy plače

Miffy pleše

Miffy slavi rođendan

Miffy u bolnici

Miffy u gostima

Miffy u kući

Miffy u školi

Miffy u zoološkom vrtu

Miffy u zrakoplovu

Miffyn san

Mornar

Muu kaže krava

Pilot Boris

Pričaj!

Reži, reži škaricama

Što je iza vrata Miffy?

Što je okruglo?

Što Miffy oblači?

Tko je u zoološkom vrtu, Miffy?

Veliko i malo

ISBN:
978-953-212-307-4
 
format:
160 × 160 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
siječnja 2007.
 

 

Dick Bruna

Miffy pleše


Ilu­s­tra­ci­je i sli­kov­ni­ce Dicka Brune svjet­ski su po­zna­te. Tajna nji­ho­va us­pje­ha je u jed­no­stav­no­sti. Sma­nji­va­njem slike za­dr­ža­va­ju svoju bit i po­sta­ju pik­to­gra­mi. Jake os­nov­ne boje pri­vla­če po­zor­nost djece, po­seb­no naj­mla­đih. Dicka Brunu je na­dah­nuo po­zna­ti ni­zo­zem­ski stil sli­ka­nja (de stijl). Boje ko­ji­ma se ko­ri­sti po­seb­no su za njega mi­je­ša­ne – u ci­je­lom su svi­je­tu po­zna­te kao "boje Dicka Brune". Po­gled nje­go­vih li­ko­va us­mje­re­nje iz­rav­no prema gle­da­te­lju. Fi­gu­re zrače ot­vo­re­no­šću i is­kre­no­šću. Ra­do­vi Dicka Brune po­ti­ču dje­čju maštu i in­di­vi­dual­nost. Tekst sli­kov­ni­ca pi­sa­nje u sti­ho­vi­ma i s la­ko­ćom se pamti te obo­ga­ću­je dje­čji rječ­nik novim poj­mo­vi­ma. Riječ je o jed­no­stav­nim edu­ka­tiv­nim sli­kov­ni­ca­ma koje os­va­ja­ju sve na­ra­šta­je.

Dick Bruna prvu je sli­kov­ni­cu, Miffy, stvo­rio 1955. go­di­ne. Na­dah­nut Ma­ti­sseo­vim radom, raz­vio je svoj vla­sti­ti mi­ni­ma­li­sti­čki stil. Ja­snim crnim li­ni­ja­ma i či­stim, živim bo­ja­ma stvo­rio je malu ze­či­cu koja će po­sta­ti po­zna­ta di­ljem svi­je­ta. Miffy nije je­di­ni lik sli­kov­ni­ca Dicka Brune. Tu su još Poppy, Boris i Bar­ba­ra te Snuf­fy. Svaki lik ima jasno iz­ra­žen ka­rak­ter, a svi imaju svoje priče i avan­tu­re. Sli­kov­ni­ce su kva­drat­nog ob­li­ka, čvr­ste su i male ih ruke lako drže. Na­slov­ni­ce su tvrdo uve­za­ne kako bi duže iz­dr­ža­le dje­čje li­sta­nje i či­ta­nje. Ilu­s­tra­ci­je su srce sli­kov­ni­ca. Priče se uvi­jek do­ga­đa­ju u bli­zi­ni kuće – naj­če­šće su to sva­ki­da­šnje si­tua­ci­je, a djeca mogu iz­mi­šlja­ti i vla­sti­te priče. Djeca iz njih mogu nau­či­ti broj­ke, slova, boje, na­zi­ve ži­vo­ti­nja i dr. I sta­ri­ja djeca vole Miffy i nje­zi­ne pri­ja­te­lje. Dick Bruna i dalje stva­ra sli­kov­ni­ce, a po­sljed­nja je ob­jav­lje­na Miffy je zlo­če­sta, 2008.


cijena (PDV uračunat):
6.69 €

KUPI