DJEČJI PROGRAM

 

biblioteka Kronike iz Narnije

Čarobnjakov nećak

Konj i njegov dječak

Kraljević Kaspijan

Lav, vještica i ormar

Plovidba broda Zorogaza

Posljednja bitka

Srebrni stolac

ISBN:
953-212-241-9
 
broj stranica:
48
 
format:
253 × 253 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
prosinca 2005.
 

 

Clive Staples Lewis – Tudor Humphries

Lav, vještica i ormar

“Kronike iz Narnije” – slikovnica


Priče o Nar­ni­ji divan su uvod u ča­rob­nu zem­lju C. S. Le­wi­sa. Sada čak i naj­mla­đa djeca mogu osje­ti­ti uz­bu­đe­nje su­sre­ta s As­la­nom, ple­me­ni­tim lavom, kra­snom ali zlom Bi­je­lom Vje­šti­com te nar­nij­skim di­vo­vi­ma, pa­tulj­ci­ma i ži­vo­ti­nja­ma koje go­vo­re. Sve je po­če­lo kad se čet­ve­ro djece – Peter, Susan, Ed­mund i Lucy – za­vu­klo u stari ormar i ot­kri­lo ča­rob­nu zem­lju sni­je­gom pre­kri­ve­nih sta­ba­la i pla­ni­na. Bi­je­la je Vje­šti­ca po­svu­da pro­ši­ri­la le­de­nu zimu. Samo je Aslan može po­bi­je­di­ti, a djeca mo­ra­ju naći lava prije nego što bude pre­ka­sno.

Priča o lavu, Vje­šti­ci i or­ma­ru u pi­šče­voj je glavi za­po­če­la sli­kom fauna koji kroz sni­je­gom pre­kri­ve­nu šumu nosi ki­šo­bran i pa­ke­te. Slika se pre­tvo­ri­la u jedno od naj­ve­ćih kla­sič­nih djela knji­žev­no­sti za djecu, a či­ta­ju­ći ovu na­dah­nu­to ilu­s­tri­ra­nu knji­gu, sada i mlađa djeca mogu uži­va­ti u ča­ro­li­ja­ma Nar­ni­je.


cijena (PDV uračunat):
12.54 €

KUPI