pedagogija i didaktika

 

 

 

pedagogija i didaktika

Abecedica

Didaktika

Dijete • Cjelovitost • Umjetnost • Krug

Dijete i kriza

Dijete, odgojitelj i lutka

Djeca – čuvari djedovine

Djeca – odgoj i obrazovanje – održivi razvoj

Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi

Pomozimo im rasti

Poticanje djece prema odgojnoj metodi Marije Montessori

Profesionalno obrazovanje odgojitelja predškolske djece: od jednogodišnjeg tečaja do sveučilišnog studija

Prolaz u zamišljeni svijet

Put do dječjeg srca

Slikovnica i dijete

Slikovnica i dijete 2

Suvremeno vođenje u odgoju i obrazovanju

Sva lica osjećaja

Zapjevajmo radosno

Započnimo


 
ISBN:
978-953-212-374-6
 
broj stranica:
44
 
format:
210 × 297 mm
 
meki uvez
 
objavljeno:
studenog 2008.
 
CIP zapis NSK:
682523

 

Dijana Zalar – Marijanka Boštjančić – Vikica Schlosser

Slikovnica i dijete

Kritička i metodička bilježnica 1


Riječ je o pri­ruč­ni­ku, prvom u nizu s na­slo­vom Sli­kov­ni­ca i di­je­te – kri­ti­čka i me­to­di­čka bi­lje­žni­ca, s ana­li­tič­kim pri­ka­zi­ma oda­bra­nih sli­kov­ni­ca iza­šlih u bi­blio­te­ci Ža­bi­ca. Kri­ti­čka i me­to­di­čka ob­ra­da sva­kog na­slo­va po­pra­će­na je pi­ta­nji­ma i za­da­ci­ma ko­ji­ma je na­mje­ra po­mo­ći od­go­ji­te­lji­ma i svima onima koji se bave radom s dje­com kako bi dru­že­nje sa sli­kov­ni­com dje­te­tu bilo što sa­dr­žaj­ni­je, pouč­ni­je, ali i za­bav­ni­je.


cijena (PDV nije uračunat):
30,00kn

KUPI