politika – svjedočanstva i studije

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski kartografi

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček

ISBN:
978-953-212-482-8
 
broj stranica:
1008
 
format:
210 × 297 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
studenog 2019.
 

 

Franjo Maletić

Dr. Franjo Tuđman, dosje br. 229562


Knji­ga Dr. Fra­njo Tuđ­man, dosje br. 229562 sa­dr­ža­va zbir­ku do­ku­me­na­ta koje je for­mi­rao SDS SRH i os­ta­vio u slu­žbe­noj evi­den­ci­ji ob­ra­đi­va­nih osoba MUP-a SRH. Riječ je o do­ku­men­ti­ma iz raz­dob­lja od 1967. do 1990. Danas je spo­me­nu­ti dosje dr. Fra­nje Tuđ­ma­na dio ar­hiv­sko­ga fonda HDA-a, pri­bav­ljen ak­vi­zi­ci­jom od stra­ne SOA-e RH 2002. go­di­ne.

Dosje čini raz­li­či­ta građa - ona na­sta­la oba­vje­štaj­nom ob­ra­dom dr. Fra­nje Tuđ­ma­na kao i ona koja je pra­ti­la sud­ske po­stup­ke koji su pro­tiv njega vo­đe­ni 1971. i 1981. Riječ je o do­sjeu koji je evi­den­t­no „pro­či­šćen“, i up­ra­vo ta okol­nost po­ka­zu­je svu du­bi­nu i is­pre­ple­te­nost po­li­tič­kih i oba­vje­štaj­nih su­sta­va u krei­ra­nju tog do­sjea i na­sto­ja­nja da se uma­nji po­vi­je­sna uloga i zna­če­nje dr. Fra­nje Tuđ­ma­na u no­vi­joj na­cio­nal­noj po­vi­je­sti


cijena (PDV uračunat):
399.00 kn

KUPI