politička znanost i pravo

 

 

 

politička znanost i pravo

Država i pravo

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izazovi javnog menadžmenta, dileme javne uprave

Kazneni zakoni

Kazneno pravo Vijeća Europe

Klasici političkoga mišljenja I.

Klasici političkoga mišljenja II.

Komparativna vladavina i politika

Kraljevstvo Slavena

Kriminalistika I.

Latinska Amerika

Monoregija

O ustroju država

Oživjela Hrvatska

Politika

Temeljci hrvatske državnosti

Vojno-diplomatska praksa


 
ISBN:
978-953-212-370-8
 
broj stranica:
280
 
format:
150 × 227 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
ožujka 2009.
 
CIP zapis NSK:
687970

 

Lidija Kos-Stanišić

Latinska Amerika

Povijest i politika


Po­li­to­lo­gi­nja s na­gla­še­nim in­te­re­som za po­li­ti­ku i po­vi­jest La­tin­ske Ame­ri­ke na­pi­sa­la je prvu oz­bilj­nu stu­di­ju na hr­vat­skom je­zi­ku o tom za­nim­lji­vom, uda­lje­nom, ali sve zna­čaj­ni­jem pro­sto­ru. Knji­ga iz­no­si po­vi­je­sne okol­no­sti osa­mo­sta­lji­va­nja dr­ža­va La­tin­ske Ame­ri­ke, nji­ho­ve me­đu­sob­ne su­ko­be, od­no­se sa ve­li­kim si­la­ma, po­seb­no SAD. Ob­ja­šnja­va uz­ro­ke, tijek i po­slje­di­ce po­li­tič­kih ne­sta­bil­no­sti i so­ci­jal­ne ra­slo­je­no­sti. Knji­ga pri­da­je po­seb­nu pa­žnju re­cen­t­nim po­li­tič­kim do­ga­đa­nji­ma u La­tin­skoj Ame­ri­ci. U dru­gom djelu knji­ge naj­ve­će dr­ža­ve La­tin­ske Ame­ri­ke obuh­va­će­ne su u Stu­di­ja­ma dr­ža­va.


cijena (PDV nije uračunat):
220,00kn
KUPI