DJEČJI PROGRAM

 

biblioteka Žabica

Ana u svijetu bez granica

Bicikl

Cvrčak i mrav

Dječak u zvjezdanim čizmama

Djed i repa

Elmer i izgubljeni medo

Figaro, mačak koji je hrkao

Gospodin Nosko nalazi prijatelja

Hoću svoju tutu

Jelen Jelenko

Ježeva kućica

Juha od bundeve

Kada sam sretan

Kada se ljutim

Krispin – praščić koji je imao sve

Lana i Pavo

Lav, vještica i ormar

Mačak u čizmama

Maša i medvjed

Miševi i mačke naglavačke

Mrvica raste u maminu trbuhu

Najbogatiji vrabac na svijetu

Nećko

Nemaš pojma, Grizlijane!

Neposlušno mače

Ogledalce

Operi ruke

Pepeljuga

Pjetlić Zlatni Krestić i čudotvorni mlinčić

Plesna haljina žutog maslačka

Prašnjavko

Pravi prijatelji

Prijatelji

Pripovijetka o rosi, srcu i snovima

Razbojnik sa žutom pjegom

Riba duginih boja

Super je bit’ različit

Što bi bilo kad...

Tko zna kako izgleda krokodil

Vile hrvatskih pisaca

Zaljubljeni žabac

Zatvori knjigu nasilja

Zauvijek

Žabac i stranac

Žabica djevojka

ISBN:
978-953-212-294-x
 
broj stranica:
18
 
format:
203 × 203 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
siječnja 2007.
 

 

Trace Moroney

Kada sam sretan


Zd­ra­va sa­mou­vje­re­nost naj­ve­ći je dar koji mo­že­te dati svo­jem dje­te­tu. Djeca koja se os­je­ća­ju vri­jed­na i koja vje­ru­ju u sebe imaju po­zi­tiv­nu sa­mou­vje­re­nost. Svo­jem dje­te­tu po­mo­ći ćete da se os­je­ća vri­jed­no tako da vri­je­me koje s njim pro­vo­di­te bude vri­je­me za ig­ra­njei­ga­ra, či­ta­nje knji­ga ili jed­no­stav­no slu­ša­nje. Djeci mo­že­te po­mo­ći da se os­je­ća­ju vri­jed­na i time što ćete im po­mo­ći da shva­te kakva žele biti i da to i po­sta­nu. Us­pje­šni ljudi su oni koji is­tin­ski vole sebe takve kakvi jesu.

Me­đu­tim, us­pjeh nije do­vo­ljan za sreću. Po­mo­ći svo­jem dje­te­tu da stek­ne sa­mo­pou­zda­nje kako bi se moglo no­si­ti s neu­s­pje­hom, gu­bit­kom, sra­mom, po­te­ško­ća­ma i po­ra­zom jed­na­ko je važno (ako ne i va­žni­je) kao po­mo­ći mu da bude us­pje­šno ili naj­bo­lje. Djeca koja nauče no­si­ti se s neu­god­nim os­je­ća­ji­ma – stra­hom, ljut­njom i tugom – st­je­ču unu­tar­nju si­gur­nost koja im omo­gu­ću­je da pri­hva­te svi­jet u kojem žive.

Svaka od ovih knji­ga o os­je­ća­ji­ma pomno je os­mi­šlje­na kako bi djeci po­mo­gla shva­ti­ti svoje os­je­ća­je i pri­tom steći veću au­to­no­mi­ju (slo­bo­du) nad svo­jim ži­vo­tom. Kada se o os­je­ća­ji­ma raz­go­va­ra, djeca nauče da je posve nor­mal­no ako su po­ne­kad tužna, lju­ti­ta ili pre­pla­še­na. Uz veću to­le­ran­ci­ju prema neu­god­nim os­je­ća­ji­ma, djeca će se u svo­jem svi­je­tu os­je­ća­ti slo­bod­ni­ja, vje­ro­vat će u sebe i biti sret­na.

Sreća je plod zd­ra­ve sa­mou­vje­re­no­sti. Sret­na djeca imaju ve­li­ku spo­sob­nost za spon­ta­ni smi­jeh, za igru i uži­va­nje u naj­ma­njim sit­ni­ca­ma – od je­se­njeg lišća, ma­sla­ča­ka i gu­sje­ni­ca do smi­šlja­nja igara. Ako di­je­te pro­vo­di mnogo vre­me­na s barem jed­nom bri­žnom i to­plom od­ra­slom oso­bom, os­je­ćat će se vri­jed­no i po­stat će sr­dač­no, ot­vo­re­no i pa­žlji­vo prema tuđim os­je­ća­ji­ma. Sret­na djeca imaju sa­mo­pou­zda­nje koje im treba da bi se mogla no­si­ti s po­te­ško­ća­ma. Njih ne muči ne­po­treb­na ne­si­gur­nost i ot­vo­re­ni­ja su prema ži­vo­tu i svemu što on nudi.

To­li­ko je stva­ri zbog kojih možeš biti SRE­T­AN. Igra s pri­ja­te­lji­ma, neki po­se­ban dar – ili obi­čan za­gr­ljaj.

Što uči­ni­ti da vaše di­je­te bude sret­no? Na kraju knji­ge naći ćete ko­ri­sne sa­vje­te dje­čjeg psi­ho­lo­ga.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA