novinarstvo – mediji

 

 

 

novinarstvo – mediji

Digitalno doba

Hrvatsko novinarstvo u 20. stoljeću

Informacije, odnosi s javnošću i moć

Masovno komuniciranje

Novine nekad i danas

Od novinara do novinarstva

Osnove novinarstva

Povijest novinstva Hrvatske 1771.–1939.

Radio

Razumijevanje medija

Razumjeti novinarstvo

Televizijske vijesti


 
ISBN:
978-953-212-303-6
 
broj stranica:
328
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
ožujka 2008.
 
CIP zapis NSK:
655598

 

Marshall McLuhan

Razumijevanje medija

Mediji kao čovjekovi produžeci


Kla­sič­no djelo gla­so­vi­to­ga teo­re­ti­ča­ra me­di­ja, ob­jav­lje­no prije više od 40 go­di­na, i dalje je ne­pre­su­šan izvor spo­zna­ja o ma­sov­nim me­di­ji­ma u su­vre­me­nom svi­je­tu i o ljud­skoj ko­mu­ni­ka­ci­ji op­će­ni­to.

Autor koji je pla­ne­tar­no po­znat po tezi o svi­je­tu kao glo­bal­nom selu i o me­di­ju kao po­ru­ci, i dalje na­dah­nju­je teo­re­ti­ča­re dru­št­va i me­di­ja svo­jim di­jag­no­za­ma, sup­til­nom in­ter­pre­ta­ci­jom i prog­no­za­ma. Ob­nov­lje­no za­ni­ma­nje za Mc­Lu­ha­na i nje­go­ve teze u po­sljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na samo pot­vr­đu­je da mje­sto koje nje­gov opus zau­zi­ma u teo­ri­ja­ma me­di­ja nije ni­po­što slu­čaj­no i da je ra­zu­mi­je­va­nje me­di­ja tra­jan iza­zov.

Ra­zu­mi­je­va­nje me­di­ja po­stav­lja dva te­melj­na pi­ta­nja o su­vre­me­nom svi­je­tu: što su ko­mu­ni­ka­ci­je i kako ko­mu­ni­ka­ci­je ut­je­ču na čo­vje­čan­stvo? Od­go­va­ra­ju­ći na njih, Mc­Lu­han in­ter­pre­ti­ra ci­je­li ko­mu­ni­ka­cij­ski pro­ces od izuma tiska do elek­tro­nič­kog doba.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA