novinarstvo – mediji

 

 

 

novinarstvo – mediji

Digitalno doba

Hrvatsko novinarstvo u 20. stoljeću

Informacije, odnosi s javnošću i moć

Masovno komuniciranje

Novine nekad i danas

Od novinara do novinarstva

Osnove novinarstva

Povijest novinstva Hrvatske 1771.–1939.

Radio

Razumijevanje medija

Razumjeti novinarstvo

Televizijske vijesti

ISBN:
953-212-152-8
 
broj stranica:
530
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2003.
 

 

Josip Horvat

Povijest novinstva Hrvatske 1771.–1939.


Riječ je o novom iz­da­nju po­zna­te knji­ge Jo­si­pa Hor­va­ta, ob­jav­lje­ne prije više od če­tr­de­set go­di­na. To je dosad naj­op­se­žni­ja knji­ga o po­vi­je­sti hr­vat­sko­ga no­vi­nar­stva. Ovo je iz­da­nje do­pu­nje­no još nekim Hor­va­to­vim tek­sto­vi­ma: ži­vo­to­pi­si­ma dvo­ji­ce is­tak­nu­tih no­vi­na­ra iz prve po­lo­vi­ne 20. sto­lje­ća, Mi­li­vo­ja De­žma­na i Vla­di­mi­ra Lu­na­če­ka te tek­stom o no­vin­skoj ka­ri­ka­tu­ri. Djelo J. Hor­va­ta, jed­nog od naših naj­bo­ljih no­vi­na­ra u raz­dob­lju iz­me­đu dva rata, du­go­go­di­šnjeg ured­ni­ka za­gre­bač­kog Ju­tar­njeg lista, još dugo će biti ne­zao­bi­la­zna li­te­ra­tu­ra.

Pri­re­dio: prof. dr. Mirko Juraj Ma­tau­šić


cijena (PDV uračunat):
44.59 €

KUPI