novinarstvo – mediji

 

 

 

novinarstvo – mediji

Digitalno doba

Hrvatsko novinarstvo u 20. stoljeću

Informacije, odnosi s javnošću i moć

Masovno komuniciranje

Novine nekad i danas

Od novinara do novinarstva

Osnove novinarstva

Povijest novinstva Hrvatske 1771.–1939.

Radio

Razumijevanje medija

Razumjeti novinarstvo

Televizijske vijesti

ISBN:
978-953-7636-01-2
 
broj stranica:
212
 
format:
165 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2010.
 
CIP zapis NSK:
686863

 

Simon Cottle

Informacije, odnosi s javnošću i moć


Bi­blio­te­ka: Me­di­ji u fo­ku­su

Ovom je knji­gom Si­mo­na Cot­tlea, pro­fe­so­ra i rav­na­te­lja Od­sje­ka za me­di­je i ko­mu­ni­ka­ci­je na Sveu­či­li­štu u Mel­bour­neu, su­stav­no po­kri­ve­no u nas do sada za­ne­ma­re­no po­dru­čje – od­no­si s jav­no­šću. Iz­me­đu jav­nih i kor­po­ra­tiv­nih in­sti­tu­ci­ja i me­di­ja, od­no­si s jav­no­šću dje­lu­ju ne­vid­lji­vo u kon­tek­stu po­li­ti­ke, kul­tu­re, zd­rav­stva, ob­ra­zo­va­nja i dru­gih di­skur­sa o ko­ji­ma ovisi život po­je­din­ca.

na­klad­nik: Na­kla­da me­dij­ska is­tra­ži­va­nja


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI