novinarstvo – mediji

 

 

 

novinarstvo – mediji

Digitalno doba

Hrvatsko novinarstvo u 20. stoljeću

Informacije, odnosi s javnošću i moć

Masovno komuniciranje

Novine nekad i danas

Od novinara do novinarstva

Osnove novinarstva

Povijest novinstva Hrvatske 1771.–1939.

Radio

Razumijevanje medija

Razumjeti novinarstvo

Televizijske vijesti

ISBN:
978-953-212-442-2
 
broj stranica:
408
 
format:
196 × 265 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
srpnja 2014.
 

 

Stjepan Malović Franjo Maletić – Gordana Vilović – Najil Kurtić

Masovno komuniciranje


St­je­pan Ma­lo­vić (ur.), pre­dgo­vor: Mic­hael Kun­c­zik

Niz is­tak­nu­tih au­to­ra s du­go­go­di­šnjim is­ku­stvom u znan­st­ve­nom radu te edu­ka­ci­ji na raz­li­či­tim ra­zi­na­ma, pri­hva­ti­li su se ve­li­kog posla da na ra­zum­ljiv i pri­stu­pa­čan način ob­ra­de temu ma­sov­nog ko­mu­ni­ci­ra­nja s naj­raz­li­či­ti­jih as­pe­ka­ta ovog kom­plek­snog pro­ce­sa. Ob­ra­đe­ne teme uk­lju­ču­ju: po­vi­jest i raz­voj po­dru­čja, naj­va­žni­je kon­cep­te i ideje go­to­vo svih re­le­van­t­nih teo­re­ti­ča­ra, ključ­ne di­le­me koje se i dan danas na­la­ze u sre­di­štu po­zor­no­sti svjet­ske znan­st­ve­ne jav­no­sti, me­dij­ska po­li­ti­ka i za­ko­no­dav­stvo, me­dij­ska pi­sme­nost i eti­čki as­pek­ti... sve je to su­stav­no ob­ra­đe­no u ovom obim­nom djelu koje će za­si­gur­no po­sta­ti ključ­no za sve bu­du­će is­tra­ži­va­če ma­sov­nih me­di­ja.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA