novinarstvo – mediji

 

 

 

novinarstvo – mediji

Digitalno doba

Hrvatsko novinarstvo u 20. stoljeću

Informacije, odnosi s javnošću i moć

Masovno komuniciranje

Novine nekad i danas

Od novinara do novinarstva

Osnove novinarstva

Povijest novinstva Hrvatske 1771.–1939.

Radio

Razumijevanje medija

Razumjeti novinarstvo

Televizijske vijesti


 
ISBN:
953-212-194-3
 
broj stranica:
1120
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2005.
 

 

Božidar Novak

Hrvatsko novinarstvo u 20. stoljeću


U knji­zi nije opi­sa­na samo po­vi­jest no­vin­stva na ovim pro­sto­ri­ma, već je dana i po­vi­je­sna skica eu­rop­skih i do­ma­ćih do­ga­đa­nja toga vre­me­na. Na­či­nje­na je pe­dan­t­na ana­li­za po­je­di­nih no­vi­na kroz raz­dob­lje od osam­de­set go­di­na te su tako i opi­sa­ni no­vi­na­ri i ured­ni­ci i ono čime su se po­je­di­ni no­vi­na­ri is­ti­ca­li. Knji­ga na za­nim­ljiv način os­vjet­lja­va broj­ne po­li­ti­čke fe­no­me­ne koji su se zr­ca­li­li up­ra­vo kroz no­vin­ski tisak. Autor je is­tra­žio mnoge ne­po­zna­ni­ce u raz­vo­ju hr­vat­skog no­vi­nar­stva čime je ra­svi­je­tlio i pro­ši­rio do­sa­da­šnje spo­zna­je. Kao ak­tiv­ni su­dio­nik, go­to­vo pola sto­lje­ća, tog no­vi­nar­stva, vla­sti­tim je svje­do­če­njem dao dra­go­cje­nu di­men­zi­ju au­ten­tič­no­sti mno­gim po­da­ci­ma i oc­je­na­ma.


cijena (PDV uračunat):
41.81 €

KUPI