novinarstvo – mediji

 

 

 

novinarstvo – mediji

Digitalno doba

Hrvatsko novinarstvo u 20. stoljeću

Informacije, odnosi s javnošću i moć

Masovno komuniciranje

Novine nekad i danas

Od novinara do novinarstva

Osnove novinarstva

Povijest novinstva Hrvatske 1771.–1939.

Radio

Razumijevanje medija

Razumjeti novinarstvo

Televizijske vijesti


 
ISBN:
953-212-230-3
 
broj stranica:
408
 
format:
230 × 190 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2005.
 

 

Stjepan Malović

Osnove novinarstva


Autor, pre­da­vač na stu­di­ju no­vi­nar­stva u Du­brov­ni­ku, pri­re­dio je su­vre­me­no kon­ci­pi­ran i mo­der­no ob­li­ko­van udž­be­nik. Dr. sc. Gor­da­na Vi­lo­vić pri­ku­pi­la je, iza­bra­la i ob­ra­di­la pri­mje­re. U pet di­je­lo­va: Pro­fe­si­ja no­vi­nar, Sve po­či­nje do­ga­đa­jem, Umi­je­će iz­vje­šta­va­nja, Ure­đi­va­nje i se­lek­ci­ja i Što se zbiva u re­dak­ci­ji, iz­lo­že­ni su te­melj­ni pri­nci­pi poj­mo­vi i pra­vi­la no­vi­nar­skog “za­na­ta”. Udž­be­nik je pisan po uzoru na ame­ri­čke pri­ruč­ni­ke poput Mi­ssou­ri Group, Mass Media VI, News Re­por­ting and Wri­ting i dr., ali je u pot­pu­no­sti pri­la­go­đen hr­vat­skim uv­je­ti­ma i prak­si no­vi­nar­stva. Osim stu­den­ti­ma, udž­be­nik je na­mi­je­njen i no­vi­na­ri­ma po­čet­ni­ci­ma te svima koji žele učiti o me­dij­skoj pi­sme­no­sti.


cijena (PDV uračunat):
27.87 €

KUPI