novinarstvo – mediji

 

 

 

novinarstvo – mediji

Digitalno doba

Hrvatsko novinarstvo u 20. stoljeću

Informacije, odnosi s javnošću i moć

Masovno komuniciranje

Novine nekad i danas

Od novinara do novinarstva

Osnove novinarstva

Povijest novinstva Hrvatske 1771.–1939.

Radio

Razumijevanje medija

Razumjeti novinarstvo

Televizijske vijesti


 
ISBN:
978-953-212-186-5
 
broj stranica:
264
 
format:
210 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
veljače 2007.
 

 

Nada Zgrabljić Rotar

Radio

Mit i informacija, dijalog i demokracija


Na te­me­lju pio­nir­skog is­tra­ži­va­nja ra­dij­skih sa­dr­ža­ja i ana­li­za di­skur­sa, au­to­ri­ca, teo­re­ti­čar­ka me­di­ja, os­vjet­lju­je tvr­do­kor­nu mo­no­lo­šku us­mje­re­nost me­di­ja, ali i nji­ho­ve di­ja­lo­ške po­ten­ci­ja­le i za­da­će. Jesmo li doi­sta “bes­po­moć­no ne­s­vje­sni” dje­lo­va­nja me­di­ja, kako je odav­no zak­lju­čio Mc­Lu­han? Proi­zvo­de li me­di­ji in­for­ma­ci­je ili ri­tua­le? Zašto je di­ja­log naj­te­ža go­vor­na forma i san de­mo­kra­ci­je? Zašto radio stva­ra pa­siv­ne slu­ša­te­lje a ne in­te­rak­tiv­ne su­dio­ni­ke? Knji­ga je vri­je­dan pri­log po­zna­va­nju no­vi­nar­skog di­skur­sa i me­dij­skim is­tra­ži­va­nji­ma, za­nim­lji­va po­djed­na­ko “prak­ti­ča­ri­ma” i teo­re­ti­ča­ri­ma me­di­ja, ko­mu­ni­ka­ci­ja i dru­št­ve­ne in­te­rak­ci­je.

Au­to­ri­ca je du­go­go­di­šnji spi­ker-vo­di­telj na Hr­vat­skom ra­di­ju, pre­da­vač na Hr­vat­skim stu­di­ji­ma i Sveu­či­li­štu u Zadru i glav­na ured­ni­ca ča­so­pi­sa Me­dij­ska is­tra­ži­va­nja.


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI